Vnútorný život - iniciatíva, pracovitosť a aktivita členov
Zakladajúce zhromaždenie Spoločnosti sa konalo 13. januára 2012 v zasadacej sieni obecného úradu za účasti
20 zakladateľov. Zasadnutie schválilo stanovy a žiadosť o ich registráciu, adresovanú v zmysle príslušného
zákona Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Registrácia bola vykonaná 27. januára 2012 pod číslom VVS/1-900/90-390 32.
Ustanovujúca schôdza sa potom uskutočnila 21. apríla 2012 v budove základnej školy, kde bol zvolený výbor,
revízna komisia a prijatý dlhodobý plán práce.

Na valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 26. marca 2019 boli schválené zmeny časti stanov a členov rady.

Rada Spoločnosti v súčasnosti pracuje v tomto zložení:
Mária Gembešová, predsedníčka
Ladislav Kováčik, podpredseda
Slavomír Zamboj, podpredseda
Ľudmila Ponická, vedecká tajomníčka
Darina Palkovičová, hospodárka
Žofia Kyseľová, zapisovateľka, tlačová hovorkyňa
Miroslav Slivka, člen rady

Ing. Ladislav Maľa bol schválený za čestného predsedu Spoločnosti.

Revízna komisia:
Želmíra Mozolová
Oľga Franková

Na valnom zhromaždení sa predkladajú a schvaľujú: správa o činnosti Spoločnosti, plán práce, ktoré
uverejňujeme v časti Dokumenty. Výška ročného členského príspevku je minimálne 5,-€, mnohí členovia však
prispievajú väčšou sumou. Do činnosti Spoločnosi sa zapája okolo 30 členov. Väčšina je vo veku viac ako 60
rokov, preto by organizácia privítala pomoc mladých ľudí. Viacerí z členov majú trvalé bydlisko mimo Pukanca,
napriek tomu mnohí z nich sem cestujú a aktívne sa na práci podieľajú.
Pomoc pri budovaní múzea - Expozície pukanskej histórie, ale aj iných aktivitách, nezištne poskytujú aj ďalší
obyvatelia Pukanca, za čo im patrí veľké poďakovanie. Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a
pukanskej histórie je otvorená všetkým priaznivcom histórie a popularizácie Pukanca, ale i novým nápadom v
činnosti.

Dokumenty

ÚvodMapa webu